நிறுவனத்தின் பற்றி

20 ஆண்டுகளுக்கு உற்பத்தி மற்றும் தரை ஓடுகள் விற்பனை கவனம்

முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் யார் இளைஞர்கள் ஒரு குழு Leadedby, Stambe சமயலறை கவனம் செலுத்துகிறது என்று புதிய பிராண்ட் ஆகும். இந்த வயதில், ஒவ்வொரு இளைஞர்கள் தகவல் தொழில்நுட்பம் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், எமது வர்த்தகம் மற்ற வழி, தைரியமாக எங்கள் முக்கிய பொருட்கள் போன்ற மரியாதையான வெளியே பழங்காலத்து cookware தேர்ந்தெடுக்கும் ரன். வாழ்க்கையைச் சார்ந்த மனோபாவங்கள் வைத்திருக்கும் எங்கள் தத்துவம் ஒன்றாகும். இருப்பினும், அது அடிக்கடி கவனிக்காது விடும். உத்வேகம் பற்றாக்குறை உள்ளது என்று ஒரு cookware சந்தையில், நாம் அழகிய மற்றும் நீடித்த cookware உற்பத்தி செய்வதன் மூலம், ஒரு மாற்றம் செய்ய உள்ளேன்.

  • dfdf
  • dsf