په اړه شرکت

20 کاله د تولید او پوړ کاشي خرڅلاو تمرکز

Leadedby د ځوانانو یوه ډله چې د تعقیبولو کمال وسواس دي، Stambe ده نوې نښې چې د دوسایلو تمرکز کوي. په دې عمر کې هر ځوان خلک دی معلوماتي ټکنالوژۍ په اړه خبرې، چې موږ خپل کاروبار د نورو لاره پرمخ، په نره د ټاکلو په مولود بهر طریقې په توګه زمونږ د اصلي توليدات cookware. ژوند په لور چال چلند ترسره کول زموږ د فلسفې یو. سره له دې، چې دا اکثرا ورسره سترګې پټيږي. په یوه cookware بازار کې چې د ده د الهام نه شتون، موږ رانه بدلون، له خوا exquisite او تلپاتې cookware توليدوي.

  • dfdf
  • DSF