ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ

20 ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਟਾਇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ

ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਨਾਲ obsessed ਰਹੇ ਹਨ Leadedby, Stambe ਨਵ ਦਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ kitchenware 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ. ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ cookware ਦੀ ਚੋਣ. ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨੂੰ ਇੱਕ cookware ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਨਿਹਾਲ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ cookware ਉਤਪਾਦਨ Wanna.

  • dfdf
  • dsf