കമ്പനി കുറിച്ച്

20 വർഷം തറയിൽ ടൈലുകൾ ഉല്പാദനവും വില്പനയും ശ്രദ്ധ

പൂർണത പിന്തുടരുന്നതു അത്തരത്തിലുള്ള യുവാക്കളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലെഅദെദ്ബ്യ്, സ്തംബെ കിത്ഛെന്വരെ ഊന്നൽ പുതിയ ബ്രാൻഡ് ആണ്. ഈ ലോകത്തിൽ, ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരെ വിവര സാങ്കേതിക സംസാരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് വഴി, ടിം നമ്മുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഭംഗിയായി ഔട്ട് പഴഞ്ചൻ പാചകോപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് റൺ. ജീവിതം മനോഭാവം കൈവശമുള്ള നമ്മുടെ തത്ത്വചിന്ത ഒന്നാണ്. എന്നാൽ, അത് പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും നേരിടുമ്പോഴാണ്. പ്രചോദനം അഭാവം ഒരു പാചകോപകരണങ്ങൾ വിപണിയിൽ, ഞങ്ങൾ മാർബിളുകൾ മോടിയുള്ള പാചകോപകരണങ്ങൾ ഉത്പാദക വഴി, ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ സ്ഥലത്തെത്തി.

  • ദ്ഫ്ദ്ഫ്
  • ഡിഎസ്എഫ്